Regulamin Programu “MÓJ DIETETYK – 7 ZMIAN NA LATO”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie “ 7 zmian na lato”, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.

2. Organizatorem Programu jest Mój Dietetyk Marta Marzec z siedzibą w Gdyni, ul.Myśliwska 8/3 81-572 Gdynia, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 71662.

3. Partnerami Organizatora są: Twój Fizjoterapeuta, Atelier Smaku, Wysoka Szpilka, KKT Studio, Marta Rogowska – make-up artist, Monika Szymikowska Estetique, Raido Domy Gościnne oraz Magazyn Together – rodzina strona Trójmiasta i GdyniaOrłowo.pl

4. Informacja o Programie oraz Regulamin będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.mojdietetyk.pl

§ 2 Miejsce i czas trwania Programu

1. Program zostanie przeprowadzony w dwóch placówkach Organizatora: Mój Dietetyk Gdynia Karwiny oraz Mój Dietetyk Rumia.

2. Zgłoszenia do Programu zbierane będą w terminie: do 10.05.2015r.

§ 3 Uczestnictwo

W Programie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które akceptują Regulamin Programu oraz wykonają czynności zgodnie z § 4 Regulaminu. Ze wszystkich zgłoszeń komisja Mój Dietetyk wybierze siedem osób, które zakwalifikują się do Programu.

§ 4 Zasady Programu

1. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, nauka zdrowego odżywiania i dobrych nawyków żywieniowych.

2. Komisja Mój Dietetyk wybierze siedem osób, które będzie indywidualnie uczestniczyć w 2miesięcznej kuracji dietetycznej pod okiem dietetyka.

3. Każda kuracja zawiera trzy indywidualnie dobrane diety redukcyjne oraz jedną dietę wyprowadzającą

4. Uczestnik zakwalifikowany do Programu zobowiązany jest do przestrzegania diety oraz do co dwutygodniowych spotkań z dietetykiem, w terminie ustalonym wspólnie przez Organizatora i Uczestnika po zakwalifikowaniu się do Programu.

5. Uczestnik zobowiązuję się do uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych dla uczestników akcji, które odbędą się w każdy czwartek o godzinie 19 na świeżym powietrzu na terenie Sopotu lub Gdyni. Dopuszczalna jest nieobecność na jednych zajęciach w miesiącu.

6. Uczestnik Programu wyraża zgodę na monitorowanie swoich postępów i zgadza się się na wykonanie i publikację opisów oraz zdjęć z przebiegu kuracji dietetycznej przez Organizatora i Partnerów Organizatora.

§ 5 Zgłoszenia i zakwalifikowanie do Programu

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w programie powinien w terminie do 10.05.2015r wykonać następujące czynności:

a. Polubić profil poradni Mój Dietetyk na Facebooku:  www.facebook.com/MojDietetyk

b. Udostępnić publicznie, na swoim profilu, wybrany przez siebie post ze strony: www.facebook.com/mojdietetykpl

c. Wysłać zgłoszenie na adres gdynia@mojdietetyk.pl wraz z aktualnym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, celem jaki chce osiągnąć w ciągu 2 miesięcy kuracji oraz krótkim uzasadnieniem.

2. Do osób, które wykonają wszystkie wyżej wymienione czynności, Organizator wyśle w terminie do 12.05.2015r. ankietę kwalifikująca do Programu. Wypełnioną ankietę kwalifikującą należy odesłać do 15.05.2015r.

3. Spośród wszystkich odesłanych ankiet komisja złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora wybierze siedem osób, które zakwalifikują się do Programu. 4. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane o tym fakcie poprzez wiadomość email i/lub telefonicznie.

§ 6 Finał Programu i Nagrody

1.  Nagrodami dla osób zakwalifikowanych do Programu są:

a. 7 x 2-miesięczna kuracja dietetyczna pod okiem dietetyka poradni Mój Dietetyk, do wykorzystania w poradni w Gdyni Karwiny lub Rumi

b. 7 x 8 treningów grupowych z fizjoterapeutą

c. 7 x indywidualny,ramowy plan treningowy

2. Nagrodą dla wszystkich osób zgłaszających się do Programu, spełniających warunki zgłoszenia zgodnie z punktem 1 § 4 Regulaminu  jest kupon upoważniający do 50 zł zniżki na zakup kompleksowej diety odchudzającej oraz dodatkowe zniżki od wybranych Partnerów.

3. Spośród Uczestników konkursu zostaną wybrane przez komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnerów 2 osoby, które wykażą się największą motywacją i zmianą stylu życia. Osoby te otrzymają dodatkową nagrodę w postaci:

a. pierwsza nagroda:  metamorfoza fotograficzna z udziałem stylistki, makijażystki oraz fotografki, oraz 2 stylizacjami do sesji zdjęciowej w postaci pełnej garderoby oraz dodatkowo zabieg na twarz Skin Shotter marki Klapp. Nagroda ufundowana przez Wysoką Szpilkę we współpracy z Martą Rogowską i Moniką Szymikowską

b. druga nagroda: udział w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Atelier Smaku

4. Dodatkowo każdy Uczestnik po 2 miesięcznej kuracji zostanie zaproszony do studia Wysokiej Szpilki w celu uwiecznienia na zdjęciu metamorfozy. Termin zostanie podany przez Partnera.

5.  Organizator nie przewiduje wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zwycięzcy w zamian za przewidzianą w Programie nagrodę.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania diety i wykonania zalecanej aktywności fizycznej pod rygorem zwrotu środków finansowych poniesionych przez Organizatora Programu na wykorzystaną dietę.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora. Dane Uczestnika przetwarzane będą w siedzibie Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Uczestnik zgłaszający się do Programu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora.

5. Fotograf  pracujący na zlecenie KKT Studio (Partnera Organizatora)  ma prawo nieodpłatnie wykorzystać zaakceptowane i wyszczególnione przez Uczestnika Programu  zdjęcia i rozpowszechniać wizerunek Uczestnika Programu w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych, konkursach oraz w celach promocyjno reklamowych dotyczących KKT Studio, w dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych.

6. Organizator Programu ma prawo nieodpłatnie przekazywać zdjęcia Partnerom oraz współpracującym przy sesji zdjęciowej osobom trzecim, takim jak: fotograf, fryzjer, wizażysta, stylista, itp., a przekazane przez Organizatora zdjęcia, osoby trzecie wykorzystają wyłącznie do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych, dbając przy tym o dobre imię Uczestnika Programu.

7. Uczestnik Programu wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda z zaakceptowanych fotografii może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Organizatora i Partnerów Organizatora.

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Programu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.